Обявена е нова процедура за набиране на проектни предложения по ПРЧР 2021 – 2027: BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Адаптирана работна среда – резюме

  1. Размер на финансирането
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

 Процедурата е в съответствие с Регламент 1407/2013г. Максималният размер на помощта „де минимис” за едно и също предприятие,  съгласно Регламент 1407/2013, е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166,00 лв. за период от три бюджетни години.

  1. Процент на съфинансиране:
  • За микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране.
  • За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на минимум 20% от общата стойност на проекта и е задължително.
  1. Изисквания към кандидатите:
  • кандидатът следва да е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон
  • да разполагат с финансов капацитет /изчислява на база Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по програмата
  • да разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение

Бюджет на процедурата: 100 000 000 лв

 

Четете още