Списъци на одобрените проектни предложения по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

От включените в оценка 2423 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 953 броя проекти

На 30.12.2022г., Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, Списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции и Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции след етап „Техническа и финансова оценка“, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

От включените в оценка 2423 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 953 броя на кандидати, развиващи своята основна икономическа дейност в една от определените съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г.  групи сектори на икономическа дейност, както следва: Високотехнологични производства и средно към високотехнологични производства и други производства, Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания и Регионални приоритетни сектори.

Четете още