Обявена BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”

Процедурата предвижда предоставяне на възможност за подобряване на енергийните характеристики на сгради – държавна и общинска собственост

В качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД), Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, официално публикува Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнения на инвестиции BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“

Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат:

Всички общини на територията на Република България;
Областни администрации;
Министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации).

Допустими обекти в рамките на процедурата са административни сгради, сгради за култура и изкуство, сгради за спорт, които са държавна/общинска собственост.

Крен срок за кандидатстване: 28.04.2023 г.

Четете още