Обявен прием на проектни предложения по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

Основната цел на подкрепата по тази схема е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:
• Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
• Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
• Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
По открита процедура за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.
Бюджет на процедурата: 4 889 575 лв

Четете още