Обявени 4 процедури за набиране на проектни предложения за общини – Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

ВАЖНО: Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23:59 ч. на 25 ноември 2022 г.

Очаква се срока за подаване на проектни предложения да бъде удължен до 23 декември 2022 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя 4 нови процедури по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. – за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ на общините в Република България:

№ BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“

BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“

Запознайте се с резюметата, прикачени в публикацията.

 

Четете още