Предстои обявяване на процедура „ АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ по ПРЧР 2021 – 2027

ПРЧР – Адаптирана работна среда – проект

Целите на процедурата са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на  новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на здравословната  и безопасна работното среда в предприятията, което е  ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

Бюджет на процедурата: 100 000 000 лв

 

Допустими кандидати: Да са търговци по смисъла на Търговския закон

 

Допустими проекти/дейности

1. Разработване и прилагане на “зелени” модели на организация на труд съобразно
спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на
“зелени” карти за организация на работни процеси на конкретните
работни места. Обучение  на лицата от целевата група насочено към внедряване на “зелени” модели на организация на труд. (задължителна дейност)

2. Осигуряване на  превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве”- психологична подкрепа.

3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

 

Допустими целеви групи: Заети, включително самостоятелно заети

 

Размер на помощта: 50 000 лв – 391 166 лв.

 

Съфинансиране: 20% – само за големи предприятия.

 

Очаквайте подробности. 

Четете още